ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำชี้แจงการสมัคร ภาคฤดูร้อน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.94 KB 77
รายงานการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่องสารละลาย โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรอุมา เทียนิระมล ปีการศึกษา 2557 JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.85 KB 223
นโยบายและแผน
คู่มือจัดทำแผนกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 9296
คู่มือจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 413
งานบุคคล
สมุดบันทึกความดี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.14 KB 174
แบบประเมินครู 58 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 171
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีฯ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 165
รายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 367.5 KB 448
คู่มือเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 331
งานวิชาการ
ข้อสอบ O-NET 180
รับสมัครนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2556 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.5 KB 374
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 326
ประกาศรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 1152
ใบสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 471
รายงานการประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 7/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.79 KB 142
ครั้งที่ 6/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.27 KB 132
ครั้งที่ 5/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.38 KB 132
ครั้งที่ 4/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.04 KB 122
ครั้งที่ 3/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.36 KB 141
ครั้งที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.49 KB 134
ครั้งที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.1 KB 153