ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่องสารละลาย โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรอุมา เทียนิระมล ปีการศึกษา 2557 JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.85 KB 98
นโยบายและแผน
คู่มือจัดทำแผนกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 5114
คู่มือจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 284
งานบุคคล
สมุดบันทึกความดี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.14 KB 45
แบบประเมินครู 58 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 55
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีฯ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 53
รายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 367.5 KB 332
คู่มือเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 218
งานวิชาการ
ข้อสอบ O-NET 61
รับสมัครนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2556 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.5 KB 254
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 200
ประกาศรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 898
ใบสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 339
รายงานการประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 7/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.79 KB 7
ครั้งที่ 6/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.27 KB 16
ครั้งที่ 5/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.38 KB 15
ครั้งที่ 4/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.04 KB 10
ครั้งที่ 3/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.36 KB 15
ครั้งที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.49 KB 12
ครั้งที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.1 KB 16