คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือประชาชน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม