ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง
    • โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
 
  • ร้องเรียนทางไปรษณีย์
    • โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
 
  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์
    • 075-450508