ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 2,041,750
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว เป็นโรงฝึกงานแบบ 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 376,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 216 ล ปรับปรุง 29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 7,700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 327,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 187,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมนอกอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมนอกอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 155,360
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..