ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวงศกร พรหมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววลัยพร ศรีอุลิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ครูผู้ช่วย