กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวงศกร พรหมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1