ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวงศกร พรหมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2