แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีการศึกษา2561 ปก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
ปีการศึกษา2561 คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
ปีการศึกษา2561 ส่วนที่ 1 บทนำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.5 KB
ปีการศึกษา2561 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.5 KB
ปีการศึกษา2561 ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
ปีการศึกษา2561 ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ปีการศึกษา2561 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.5 KB