ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจรัญ อินทมุสิก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภารดี หิรัญประจักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัณฐมณี วรเมธวิิชยุตม์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1