ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภารดี หิรัญประจักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัณฐมณี วรเมธวิิชยุตม์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1