ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนภาพร หนูสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางนภวรรณ คงอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวงศกร พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ