กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประยูรศรี คงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 062-641-6162
อีเมล์ : Jutaporn.jet@gmail.com