ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประยูรศรี คงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2