กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประยูรศรี คงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1