ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณิชปัทม์ โพธิแพทย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์จินดา อาการส
ครูผู้ช่วย