กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชปัทม์ พันธุรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมพ์จินดา รัตนวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1