ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชปัทม์ พันธุรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิมพ์จินดา รัตนวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1