ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ