ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลัดดาวัลย์ แก้วสองดวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนภาพร หนูสม
ครู คศ.3

นายนิวัฒน์ ใบธน
ครู คศ.3

นางสาวจิตรา เภรีพาส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0