ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มีนาคม 2528 - ุ มิถุนายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ อุณพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ อุณพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนูล แก้วเกิด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษรฐ์ ชินวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ปัจจุบัน