ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0815379199
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0813674044
อีเมล์ : lert2149@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเหื้อง สุตระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0874748121
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0898731369
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม สุวรรณคช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0817792577
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวีรสุตากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0874272718
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิรินภา เหมาะประมาณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0911591821
ชื่อ-นามสกุล : นายอารยัน พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813671354
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.บุญรวย ศรีรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0938420720
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ วัฒนวิถี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817472414
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย พันธ์พืช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0987248802
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญกิจ สุขบำเพิง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0874690199
ชื่อ-นามสกุล : นางประทีป สองพิมพ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0831805986
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อรอุมา เทียนิระมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0894690539