คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ วัฒนวิถี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผูู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817472414
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ กาญจนานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กำนัน ต.ขุนทะเล)
เบอร์โทร : 0862730435
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดารัตน์ เอียดเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0911591821
ชื่อ-นามสกุล : นายอารยัน พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813671354
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิรินภา เหมาะประมาณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวีรสุตากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0874272718
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญกิจ สุขบำเพิง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผูู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0874690199
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อรอุมา เทียนิระมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0894690539