ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเศรษฐนินทร์ เลิศสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1