กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเศรษฐนินทร์ เลิศสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิตรา เภรีพาส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1