ระเบียบวัดผลประเมินผล
ระเบียบวัดผลประเมินผล
ระเบียบโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช 2557
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 828 KB