ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
นโยบายและแผน
คู่มือจัดทำแผนกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48174
คู่มือจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 48215
งานบุคคล
สมุดบันทึกความดี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.14 KB 48383
แบบประเมินครู 58 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 48065
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีฯ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 48264
รายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 367.5 KB 48222
คู่มือเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48450
งานวิชาการ
ข้อสอบ O-NET 48288
รับสมัครนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2556 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.5 KB 48261
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 48088
ประกาศรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48403
ใบสมัครเรียนภาคฤดูร้อน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48438
รายงานการประชุมครูและบุคลากร
ครั้งที่ 7/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.79 KB 48433
ครั้งที่ 6/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.27 KB 48158
ครั้งที่ 5/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.38 KB 48147
ครั้งที่ 4/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.04 KB 48418
ครั้งที่ 3/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.36 KB 48364
ครั้งที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.49 KB 48080
ครั้งที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.1 KB 48142
อื่นๆ
คำชี้แจงการสมัคร ภาคฤดูร้อน 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.94 KB 48404
รายงานการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่องสารละลาย โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรอุมา เทียนิระมล ปีการศึกษา 2557 JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.85 KB 48181