ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและคณะครู ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นครศรีธรรมราช

นักเรียนร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
ประมวลภาพการประกวดมาร์ชชิ่งระดับชาติ 15 กพ 2558

ประมวลภาพการประกวดมาร์ชชิ่งระดับชาติ  15 กพ 2558

collect contest picture comes to run away 15 national 2558 Civil Service Commission

การอบรมลูกเสือวิสามัญ 7-8 พ.ย 2557
การอบรมลูกเสือวิสามัญ 7-8 พ.ย 2557
ให้ทานไฟ ประจำปี2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

ให้ทานไฟ ประจำปี2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครองขว สร้างโอกาส ภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
ประชุมผู้ปกครองขว สร้างโอกาส ภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมทัศนศึกษาวัดพระแก้ว ในวันที่  14  ธันวาคม 2557
การนำคณะครูและนักเรียนไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
การนำคณะครูและนักเรียนไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินำโดยครูสุเทพ พูนภิญโญ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
การอบรมลูกเสือวิสามัญ 7-8 พ.ย 2557
ผลการแข่งขันมาร์ชซิ่งของนักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
ขอแสดงยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมที่ไปแข่งขันมาร์ชซิ่งที่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ได้ที่ 2
ฑีฆายุ โก โหตุ มหาราชา เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
การอบรมจริยธรรม 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
การอบรมจริยธรรม 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
การแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา2556
การแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา2556ผลปรากฎว่า เด็กหญิง เสาวลัษณ์ รัตนจำนอง นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเหรียญทองแดง ครูผู้ควบคุมคือ นายสมศักดิ์  จอกทอง
พระพุทธศาสนา ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
พระพุทธศาสนา ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่า นางสาวพิราพร  เจริญยศ และนางสาวสุดารัตน์  กรงแก้ว  นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4ได้เหรียญทองแดง ครูผู้ควบคุมคือ นางรัตนา  ไตรยวงศ์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึก
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน ม 1 - ม 3 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่า เด็กชาย ภานุพงศ์  ชุมพงศ์ นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเหรียญทองแดง ครูผู้ควบคุมคือ นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่า นายจักรินท์  โอฬาร์กิจ นายปชานนท์ ศรีมณี นางสาวสุดา กรงแกว นางสาวเบญจมาศ  อนุจะ นายเอกศาตรา ทองทิพย์  นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4,5,6 ได้รับเหรียญทอง ครูผู้ควบควบคือนางจงจินต์  เจริญผล
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่า นางสาวสุดารัตน์ กรงแก้ว นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเหรียญเงิน ครูผู้ควบควบคือนางสาวปรีดา ชูขันธ์
การฟัง ม. 4 ม. 6งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการงานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23

 การแข่งขันการฟัง ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่า นางสาวพิราพร  เจริญยศ นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเหรียญทองแดง ครูผู้ควบควบคือนางสาวปรีดา ชูขันธ์

การแข่งขันการเขียนเรียงความแลคัดลายมือ ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2
การแข่งขันการเขียนเรียงความแลคัดลายมือ ม 4 - ม 6 งานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่า นางสาวอรทัย หวังประโยชน์ นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเหรียญทองแดง ครูผู้ควบควบคือนางสาวปรีดา ชูขันธ์
การประกวดเรียงความในงานเบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลขุนทะเลในงานเบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเล ผลปรากฎว่านางสาวปิยธิดา  หลักชัยได้อันดับ 2
รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O - NET) ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้มอบโล่เกียรติยศในวันจัทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมทวินโลตัส ในการประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2556 มอบโดยนายจำเริญ  รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ผลการ o - net ปีการศึกษา 2555
ผลสอบ O-Net ปี 2555
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ผลสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงเป็นอันดับ  9 ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช - พัทลุง)